NISA / GALATEA / GIUTURNA

Prix : 50 euros / 185 euros / 275 euros
NISA / GALATEA / GIUTURNA

Boites, pots, vides poche...

Etain poli

dia 8 x H 5 cm / dia 18 x H 10 cm / dia 15 x H 20 cm

Editions limitées